ទំព័រដើម ស្លាក ការដាក់ស្លាកដែលមានចំណងជើងថា "មិនដែលចូលចិត្តនៅលើព្រិល"
Translate »