ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

តន្ត្រី

Ghostface Stars នៅក្នុងវីដេអូតន្ត្រី 'Still Alive' របស់ Scream VI

Scream VI គឺនៅជិតជ្រុងហើយនៅក្នុងវីដេអូតន្ត្រីចុងក្រោយបំផុត Demi Lovato និយាយអំពី Ghostface ។ វាមិនមែន...