ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

មិនធម្មតា។

Nick Groff បង្ហាញពី "ការពិត" នៅពីក្រោយ "ដំណើរផ្សងព្រេងខ្មោច" និង Zak Bagans

វាអាចប្រកែកបានថា ភាពយន្តឯកសារ និងបាតុភូតទូរទស្សន៍ការពិតរបស់អាមេរិក បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងដំណើរផ្សងព្រេងខ្មោចត្រឡប់មកវិញក្នុងឆ្នាំ 2004...

ប្រកាសច្រើនទៀត