ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

ចម្លែកនិងមិនធម្មតា

ទីបំផុតការពិតត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារ 'Amityville: Origin Story'

ទោះបីជារឿងនោះក្លែងក្លាយក៏ដោយ ក៏ផ្ទះ Amityville នៅតែលងបន្លាចយើងដោយព្យាយាមរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធ។ ជាមួយនឹងជាងពីរ ...