ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

Ryan T. Cusick

Ryan T. Cusick គឺជាអ្នកគាំទ្រភ័យរន្ធត់ diehard ចាប់តាំងពីគាត់បានមើលរឿងដើម 'The Amityville Horror' តាំងពីអាយុ ៣ ឆ្នាំ។ Ryan ធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងភ័យរន្ធត់រីករាយការសន្ទនាបើកចំហអំពីភាពភ័យរន្ធត់ហើយចូលរួមជាមួយនាយកហូលីវូដជាច្រើនជាមួយអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត: តាមគាត់នៅលើ Twitter នៅ @ Nytmare112

រឿងដោយ Ryan T. Cusick